Årsberetning

UDSÆTNINGSFORENINGEN VESTSJÆLLAND 95

ÅRSBERETNING 2021

Udsætninger 2021

Den 22. april 2021 blev der udsat 31.200 stk. 1 års smolt i Tude å´s munding,

de blev, som tidligere, udsat i åmundingen på det tidspunkt, hvor flest mulige af fiskene har højest mulig ‘vandringstrang og sidst på dagen, dette fordi skarv og måger er mindre aktive sidst på dagen, og igen var der tilladelse til at regulere skarv. Men der var ikke mange skarv og måger, så udsætningen forløb meget fint.

Der blev den 30. juni udsat 3.900 stk.1 årsfisk i Tude å`s hovedløb.

Der blev ikke udsat ½ års fisk ud fordi virussen i det sønderjyske, også havde ramt Hvilested Dambrug, det har betydet at alle fiskene på det store dambrug er blevet aflivet.

Men vi er så heldige, at de fisk der skal udsættes, i foråret 2022 ikke er blevet ramt af virus, da de går på et lille dambrug, hvor vandet kommer fra en kilde.

De ½ års fisk vi ikke kunne udsætte i efteråret, er blevet konverteret til 1 års fisk, og vil blive udsat i foråret.

Men da der ikke kan lægges nye æg ind hverken fra Kolding å eller fra vores génbank, har vi desværre ikke nogen fisk til udsætning i 2023.

For at vi igen kan få fisk til udsætning bliver det nødvendigt at starte  projekt vildfisk op igen til  efteråret 2022, hvor vi skal lægge æg ind på Hvilested igen.

I november 2020 var vi ude og lave en undersøgelse, hvor vi fiskede fra jernbanen ved Havrebjerg og til samløbet til Gudum å.

Her fangede vi 18 stk. hunner og 8 hanner, så vi håber at der igen er mulighed for at opfiske moderfisk.

Gydebanketælling

Der mangler forsat gydegravninger mange steder.

Flg. gydegravninger blev registreret 2021:

Gudum Skovsø å og Vestermose å    på 16,5 km,   

18 stk. –   3 små 10 mellem   5 store

Tiendevad                                       på   4,0 km.  

 6 stk. –   1 små   2 mellem   3 store

Lindes å                                           på   9,8 km. 

36 stk. –    8 små 18 mellem 10 store

Harrested å                                      på   2,2 km.      

5 stk. –    3 små   1 mellem   1 stor

Øllemose å                                      på   2,5 km.    

10 stk. –    3 små   5 mellem   2 store

Alt i alt                                                  35 km.                  75 stk.

I Gudum Skovsø å var der dobbelt så mange gravninger i 2020 i forhold til 2021, hvad der er årsagen, er svært at sige, men vi havde en meget lav vandstand i efteråret, en anden årsag kan være, at bestanden ikke er større. Der arbejdes fortsat på at registrere på så mange strækninger som muligt.

Vi har også været ude og lave en monitering af ørredbestanden i områder opstrøms for Bromme.

Her el-fisker vi 3 stationer med flg. resultat:

2020

Tiendevad    77 stk. ørreder pr. 100 m²

Rideskolen   59 stk. ørreder pr. 100 m²

Dybendalvej 14 stk. ørreder pr. 100 m²

2021

Tiendevad      5 stk. ørreder pr. 100 m²

Rideskolen     5 stk. ørreder pr. 100 m²

Dybendalvej 18 stk. ørreder pr. 100 m²

Det er en voldsom stor tilbagegang, men der har været en meget lav vandføring igennem sommeren, og der var kun 6 gydegravninger i området 2021.

I 2020 var der 16 gravninger, så det viser vigtigheden af at der er gode gyde muligheder

Task force Storebælt:

Task force Storebæltsgruppen som blev dannet i foråret 2019, skal se nærmere på problemerne for havørredbestanden langs Storebælt, hvor bestanden og fiskeriet nærmest er kollapset. Gruppen består af repræsentanter for Halleby Å-Sammenslutningen og UFV 95 med Peter Henriksen fra FZ, som faglig støtte.

Desværre lykkedes det ikke Kolding Sportsfiskerforening af skaffe nye vildfisk nok til udsætningen i 2022, det blev kun fra 6 hanner der blev brugt til at befrugte æg fra dambruget.

Så de kan ikke bruges til udsætning oppe i selve åen, men til mundingsudsætning.

DTU skriver, at udsætninger fra Hvilesteds blandede genbank med yngel og ½ års ørreder, ikke kan anbefales, mens udsætninger herfra af mundingssmolt til nød godt kan foretages, da de udelukkende sker for at fremme et fiskeri.

Resultater af DNA-undersøgelser i Harrested Å og Reerslev Møllerende.

For Tude å ser genprofilerne ud til at stemme overens over tid (2014-2019). Fiskene er beslægtede med Kolding-fiskene, uden noget tegn på en unik ’sjællandsk’ gén-komponent.  Det estimeres, at der er en lille smule mindre input fra dambrugsstammer i den samlede genpulje i 2019, end estimeret i 2014, hvilket kan reflektere, at vi gradvis får udtyndet effekten af udsætningerne af de gamle dambrugsfisk-stammer.

Som I ser, så er der flere interessante aspekter i undersøgelsen. Generelt så er der tegn på, at dambrugsgenerne stille og roligt er ved at blive “udvasket” af bestandene, hvilket jo er godt og forventeligt.

I Harrested Å var bestanden genetisk identisk med resten af Tude Å bestanden, når der sammenlignes med tidligere prøver. Det bringer os så ikke nærmere en afklaring af om genetik kan være medvirkende (sammen med alle de andre problemer) til, at bestanden pt klarer sig så dårligt.

Helt anderledes interessante er resultaterne fra Reerslev Møllerende. De fleste af dem ligner ikke Kolding-fiskene, og de har et helt andet og ukendt genetisk ophav. Under alle omstændigheder er det jo interessant, at de ørreder i Halleby Å, der klarer sig bedst, de stammer ikke fra Kolding Å.


Vandhandleplan

Det er fortsat overfladevandet der er problemet, her er det regnvandsbasinnerne der ikke er store nok, efterhånden som der udstykkes nye områder.

Det arbejde vi har deltaget i –  2.1 det nordlige område og 2.5 mod syd, er nu færdigt og ude til høring.

Vi har set et foreløbig udkast til tiltag der skal forbedre vandløbne i vores områder, det ser meget lovende ud.

Grødeskæringen:

Efter nogle år, hvor der har været uenighed om vedligeholdelsen af vandløbene i Slagelse Kommune, så er der nu enighed om, at årets indsats er tilfredsstillende og tager hensyn til både naturinteresserede og lodsejere, dog er der fortsat plads til forbedringer. Det er planen at vi skal lufte flere af de gamle gydebanker, det vi prøvede i Serdrup å i efteråret, det ser rigtigt fint ud. Vi håber at vi kan nå lidt flere i 2021.

I samarbejde med Slagelse Kommune, har vi har været ude og gennemlufte gydebanker og stryg i Skovsø-Gudum Å.

Der blev gennemluftet 20 gydebanker der var fyldt med sand, så nu venter vi på, at der kommer gydeaktivitet på de gennemluftede gydebanker.

Stor tak til alle der hjalp og til Slagelse Kommune for samarbejdet og forplejningen.

Tude å gennem vejlen, er fortsat ikke løst, vi har været til flere møder med kommunen sammen med Danmarks Sportsfiskerforbund.

Det er aftalt at Niras og DTU skal udarbejde et projekt der tager mere hensyn til de udtrækkende smolt.

Der er kommet et foreløbigt projekt, hvor der vil være en åbning på 50 cm. i slusen altid, åbningen kan kun lukke hvis vandstanden kommer over normal højvande.

Vi har foreslået at det bliver i sidehængt sluse og at selve smoltvandringen styres med dæmning eller smolt- diger.

Så vi venter forsat på det endelig projekt, som skal ud i høring, kommunen forvendter at komme igang i 2023.

Der har også været store ophobninger af tang i mundingen, som lå og rådnede. Her arbejdes der på, at løse problemerne så dette ikke sker i fremtiden, måske meget af tangen stammer fra strandrensningen ved Stillinge Strand.

Der er fortsat store råstofindvinding i Sorø området, da der graves under grunpvandslinjen, så der kommer

desværre udtørring af gyde- og opvæsktområderne hen over hele sommeren, og i efteråret var vandstanden så lav, at der kun kom ganske få fisk op for at gyde.

Konkurrencer:

U.F.V Cup 2021

Blev aflyst på grund af COVID-19

Vi håber at vi kan gennemføre U.F.V. Cup 2022, den 3. april i samarbejde med Top Grej, Slagelse

Fishing Zealand

Der er 9 kommuner med i Fishing Zealand.

Sjællands Ørredsammenslutning stiller med kontaktperson, Peter Henriksen og undertegnede sidder i udvalget der arbejder med udsætnings- og miljøarbejde under Fishing Zealand.

Rune Hulby arbejder fortsat som ”bandeleder” for ”Den Sjællands grusbande”

Med Peter som tovholder, er det planen at fortsætte registrering af gydegravninger og fysiske forhold i vandløb på Sjælland.

Hjemmesiden

Jeg håber at det kommer flere indlæg i 2022.

                                                                                       Kurt Jørgensen

Privat side