Log ud

UFV95

UFV95

Søg Hop til indhold

2023

UDSÆTNINGSFORENINGEN VESTSJÆLLAND 95

V/ Formand Kurt Jørgensen

Bødkervænget 5, Sæby

4270 Høng

Tlf.  20 89 81 82

kurt@ufv95.dk

ÅRSBERETNING 2023

Udsætninger 2023

Den 09. april 2023 blev der udsat 15.000 stk. 1 års smolt i Tude å´s munding, det var ekstra udsætning som kom fra den indsamling Danske Lystfiskere stod for.

Indsamlingen var her hvor alle kunne købe ekstra udsætningsfisk fra Fyns Laksefisk, så her på Vestsjælland blev det til 30.000 stk. smolt, nemlig 15.000 stk. i Tude å og 15.000 stk. i Halleby å

Den 19. april blev der udsat 31.000 stk. 1 års smolt, disse blev udsat helt ude ved mundingen,

Som noget nyt blev der etableret smoltvagt 3 dage efter udsætningerne i mundingen, her var det meningen skarv, fiskehejre og sølvmåger skulle skræmmes væk.

Ved den første udsætning var 8 vagter besat ud af 12 vagter.

Ved den anden udsætning var 6 vagter besat ud af 13 vagter.

Der kommer smoltvagt på igen i foråret når vi skal udsætte smolt i mundingen. Undersøgelser har vist at der er ca. 40 % flere smolt der overlever de første 3 dage, når der er smoltvagt på.

Der blev ikke udsat.1 og ½  årsfisk i 2023, da der blev lavet ny udsætningsplan i efteråret 2023, ville give et falsk billede af bestanden

Gydebanketælling

Gydegravninger 2021:

I alt                                                           23,0 km.        34 stk.

Gydegravninger 2022:

I alt                                                           25,5 km.        59 stk.

Og flg. gydegravninger blev registreret i 2023:

Gudum Skovsø å og Vestermose å    på 10,9 km,     var der 10 stk. –   5 små   3 mellem   2 store

Tiendevad                                       på   3,0 km.     var der   1 stk. –   0 små   1 mellem   0 store

Lindes å                                           på   8,3 km.     var der   5 stk. –   5 små   3 mellem   2 store

Harrested å                                      på   1,2 km.     var der   1 stk. –   0 små   1 mellem   0 store

Øllemose å                                      på   2,5 km.     var der 11 stk. –    5 små   5 mellem   2 store

                                                                             Det var regnbueørred

Bjerge å                                           på   2,0 km.     blev ikke registreret

Spegerborg rende                             på   0,5 km.     blev ikke registreret

I alt                                                      25,9 km.                17 stk. (11)

Som det kan ses, var der fremgang i 2022. Der arbejdes fortsat på at registrere på så mange strækninger som muligt, hvis vandstanden falder. Regnbueørreder der slap ud i efteråret 2022, begyndte at grave i gydeområderne, så det betyder at vi igen mister det meste af bestanden.

Monitering af ørredbestanden

Vi har også været ude og lave en monitering af ørredbestanden i områder opstrøms for Bromme.

Her el-fisker vi 3 stationer med flg. resultat:

2020

Tiendevad    77 stk. ørreder pr. 100 m²

Rideskolen   59 stk. ørreder pr. 100 m²

Dybendalvej 14 stk. ørreder pr. 100 m²

2021

Tiendevad      5 stk. ørreder pr. 100 m²

Rideskolen     5 stk. ørreder pr. 100 m²

Dybendalvej 18 stk. ørreder pr. 100 m²

2022

Tiendevad       1 stk. ørreder pr. 100 m²

Rideskolen      6 stk. ørreder pr. 100 m²

Dybendalvej  11 stk. ørreder pr. 100 m²

2023

Tiendevad         4 stk. ørreder pr. 100 m²

Rideskolen        0 stk. ørreder pr. 100 m²

Dybendalvej    34 stk. ørreder pr. 100 m²

Vi skal tilbage til 2020 hvor der var en tilfredsstillende bestand, men der har været en meget lav vandføring igennem sommeren, og der var kun 1 gydegravning i området 2023.

Der er fortsat store råstofindvinding i området, så der kommer desværre udtørring af gyde- og opvæsktområderne hen over hele sommeren, og i efteråret var vandstanden fortsat lav.

Revision af udsætningsplan:

I efteråret blev der i samarbejde med DTU Aqua i Silkeborg el-fisket på 30 stationer.

Her var vi 7 mand ude at hjælpe over 2 uger.

På de fleste stationer var der en tilfredsstilende bestand, der var også stationer hvor bestanden var noget over det forvendtede.

Det var i  Lindes å og Harested å der var en meget fin bestand af narturlig yngel.

Vandhandleplan:

Vi kæmper forsat med overfladevandet som er det største problem, her er det regnvandsbasinnerne der ikke er store nok, efterhånden som der udstykkes nye områder, når de ikke kan rumme de store regnskyl, kommer der overløb. Kommunen har dog erkendt at der skal udarbejdes en plan før regnvandsbasinnerne kan klare fremtidens overfladevand.

Sidste år sendte vi indsigelse til klageportalen på områderne ved miljøcenteret nord for Slagelse, men tabte desværre sagen.

Vi har sendt indsigelser til klageportalen over manglende miljøvuderinger på dagligvarebutik og boligområde ved Ndr. Ringgade, Slagelse.

Her er afgørelsen at overfladevand skal via regnvandsbassiner, der kobles på det eksisterende kloaknet, og at regn- og spildevand derfor afledes i samme ledning til Slagelse Renseanlæg,

så her fik vi ikke medhold.

Tude å gennem vejlen, er fortsat ikke løst, det er udsat til 2025, da kommunen ikke har økonomi til at starte projektet.

De vil heller ikke reperere slusen under broen, da broen ikke kan holde til trykket, hvis slusen er lukket.

Nu planlægger man helt at sløjfe slusen under Bilsøvej.

Restauring:

Engbækken et tilløb til Tude å blev restaureret, her blev der lagt ca. 3 tons gydegrys ud og ca. 20 tons skjulesten ud og der blev plante træer langs Engbækken.

Det var Grusbanden fra Fishing Zeland der stod for projektet, i samarbejde med Høng Sportsfiskerforening og Kalundborg kommune, heldivis kender fisk ikke kommunegrændser, så vi håber dette lille projekt lykkes, og fiskene finder det nye gyde område.

Dette kunne kun gennemføres da Engbækken ligger i Kalundborg kommune som er med i Fishing Zeland.

Projektet er finansieret af lystfisker gennem gruspuljen, der høre under fiskeplejen i Danmark og anminstreres af DTU Aqua i Silkeborg.

Grødeskæringen:

Efter nogle år, hvor der har været uenighed om vedligeholdelsen af vandløbene i Slagelse Kommune, så er der nu enighed om, at årets indsats er tilfredsstillende og tager hensyn til både naturinteresserede og lodsejere.Det var planen at vi skulle lufte flere af de gamle gydebanker, i samarbejde med Slagelse Kommune, men det blev sparet væk, så det er kun at håbe det bliver i 2024.

Konkurrencen:

U.F.V Cup 2023

Resultatet af U.F.V Cup 2023

Ørred:

Ronni Novakovic               Høng Sportsfiskerforening                      1,130 kg.

Forenings resultatet:

Høng Sportsfiskerforening                                                                     120 point     

6 foreninger var tilmeldt. I alt 42 deltager

Der blev indvejet 1 ørred 

Konkurrencen blev sponseret af Topgrej, derfor går hele overskuddet til udsætningsarbejdet på Vestsjælland

Det er fortsat 10 ørreder pr. forening der tæller til det samlede resultat.

Næste konkurrence:

U.F.V.  Cup 2024

SØNDAG 7. APRIL 2024

Her skal jeg beklage at jeg ikke fik snakket med Topgrej inden jeg udsendte indbydelse.

Topgrej har beslutte at trække sig som sponser.

Fishing Zealand:

Der er 8 kommuner med i Fishing Zealand.

Sjællands Ørredsammenslutning stiller med kontaktperson, Peter Henriksen. Undertegnede sidder i udvalget der arbejder med udsætnings- og miljøarbejde under Fishing Zealand.

Rune Hulby arbejder fortsat som ”bandeleder” for ”Den Sjællandske grusbande”.

Hjemmesiden

www.ufv95.dk er fortsat åben.

                                                                                       På vegne af U.F.V 95

                                                                                       Kurt JørgensenRediger

Udsætningsforeningen Vestsjælland

Søg efter:

Seneste indlæg

Seneste kommentarer

Arkiver

Kategorier

Meta

Drevet af WordPress

Privat side